VEDTEKTER FOR SALTNES BÅTFORENING

 

 

I. NAVN OG FORMÅL

 

§ 1

Foreningens navn er Saltnes Båtforening Hundvåg (SBF).  Foreningen er tilsluttet "Stavanger Båtforenings Fellesråd" og "Kongelig Norsk Båtforbund, region Sør".  Foreningens hjemsted er i Stavanger kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er å administrere og drive småbåthavn ved Kvitodden, Niseveien 35.

 

 

II. MEDLEMSKAP

 

§ 3

Personer som er bosatt i nærområdet ved Saltnes båthavn med postadresse Hundvåg, kan opptas som medlemmer ved beslutning i styret. Medlemskap og disponering av båtplass opphører ved varig adresseendring der bostedsbegrepet ikke lenger er oppfylt.

 

 • Medlemskap og disponering av båtplass er personlig og kan ikke overdras, fremleies, lånes bort eller omsettes.
 • Medlemskap og disponering av båtplass kan overføres til ektefelle/registrert samboer eller barn i rett opp/nedad stigende rekkefølge når bostedsbegrepet for øvrig er oppfylt.
 • Den tildelte plass skal være fast, men SBFs styre kan bytte om tildelt plass dersom dette er nødvendig for havnens utnyttelse.
 • Styret kan etter eget tiltak leie ut disponible båtplasser. Slike låneplasser tilbys/tildeles basert på ansiennitet (på venteliste). Leiebeløpet skal i slike tilfeller i sin helhet tilfalle SBF. De som leier plasser midlertidig, plikter å ta del i de dugnader som knyttes opp mot den leide plassen i leieperioden.
 • Der et medlem ikke benytter sin båtplass i løpet av 2 påfølgende sesonger og ikke varsler styret om at plassen ikke blir brukt, overtar båtforeningen v/styret disposisjonsretten og medlemmet overføres til ordinær venteliste, som ny søker.
 • Medlemmer som frivillig gir fra seg båtplass, eller takker nei ved tildeling, settes på prioritert venteliste.
 • Medlemmer som ønsker å benytte seg av prioritert rett til båtplass, må gi beskjed om dette til Styret mellom 01.01 og 01.03. Deretter tildeles båtplasser fra ordinær venteliste. Styret kan i spesielle tilfeller fravike disse prinsipper.

 

Styret kan ekskludere og/eller frata et medlem båtplassen om kontingent og havneavgift ikke er betalt innen fastsatt frist. Likeledes kan styret ekskludere og/eller frata et medlem et medlem båtplassen som ikke følger reglement og anvisninger eller når det foreligger annen rimelig og saklig grunn. Slikt vedtak kan det aktuelle medlem påklage til årsmøtet.

 

Et medlem som er skyldig kontingent og/eller havneavgift fra tidligere år, kan ikke på nytt tas opp som medlem i foreningen før skyldig kontingent og/eller avgift fra tidligere er betalt.

 

 

 

III. KONTINGENT

 

§ 4

Årskontingenten og avgifter følger kalenderåret.  Disse forfaller til betaling 14 dager etter utsendelse. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

 

 

IV. FORENINGENS ORGANER

 

§ 5

Foreningens administrative organer er;

 1. Årsmøtet (generalforsamling)
 2. Styret
 3. Havnesjef

 

 

§ 6

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år senest innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 21 dagers varsel ved skriftlig og/eller elektronisk innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

 

§ 7

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig/elektronisk og må være styret i hende innen 14 dager før årsmøte.

 

 

§ 8

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

 

 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap, fremlagt i revidert stand
 5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent og avgifter
 8. Foreta valg på;
  1. Leder
  2. Kasserer
  3. Sekretær
  4. 3 Styremedlemmer.
   Leder velges ved særskilt valg for ett år,
   resterende medlemmer velges for 2 år,
   dog således at gjeldende praksis opprettholdes.
  5. 2 varamedlemmer
  6. Valgkomite på 3 medlemmer
  7. 2 revisorer

 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §7. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

 

§ 9

Styret konstituerer seg på første etterfølgende styremøte med nestleder og styremedlemmer.

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.

Sørger for at drift av havnen følger Stavanger Kommunes "Handlingsplan for kommunale småbåthavner" og "Driftsavtale".

Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet.

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap.

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og det totalt er 50% av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

Styret har ikke, uten vedtak i årsmøtet, anledning til å forplikte foreningen økonomisk ved et låneopptak for mer enn kr. 250.000,-.

 

Leder og kasserer innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

 

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

§ 10

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

 

  

VI. DIVERSE

 

 § 11

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

 

§ 12

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter må forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 8 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

 

 

§ 13

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

 

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  Dersom foreningen oppløses, skal dens resterende eiendeler, etter at dens eventuelle gjeld er oppgjort, tilfalle et allmennyttig formål etter årsmøtets nærmere beslutning.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

 

§ 14

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

 

§ 15

Saltnes Båtforening Hundvåg registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:

Navn, adresse, telefonnummer / mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at SBF skal kunne bruke KNBFs web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Saltnes Båtforening Hundvåg.

 

Vedtektene er vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 19. mai 1988 med endringer i generalforsamling henholdsvis 9. februar 1995, 18. november 1997, 25. februar 2003, 9. februar 2005, 27.februar.2007, 4. mars 2008, 24. mars 2009, 23. februar 2011, 2. februar 2012, 6. februar 2013, 18. februar 2014, 24. februar 2016, 22. februar 2017, 7. februar 2018 og 11. februar 2020.