HAVNEREGLEMENT SALTNES BÅTFORENING


1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

  1. Båtplass tildeles av styret. Søknader tildeles etter ansiennitet.
  2. Tildelt båtplass kan kun benyttes til egen båt. Styret kan forlange dokumentasjon om eierforholdet i form av kjøpekontrakt og/eller forsikringspapirer.
  3. Medlem på venteliste (ordinær og prioritert) må ta tildelt båtplass i bruk snarest og senest innen 4 måneder, dersom ikke annet er avtalt med Styret. Blir ikke det gjort overtar Styret disposisjonsretten til plassen og medlemmet føres over til venteliste.
  4. Styret skal fordele ledige båtplasser etter gjeldende retningslinjer.
  5. I søknaden skal oppgis båtens lengde og bredde pluss plattform/daviter og lignende.
  6. Det kan ikke foretas lagring på foreningens område uten avtale med havnesjef.
  7. Ved lagring av båttralle påløper en avgift vedtatt på årsmøtet.

 

2. BÅTEIERS RETTIGHETER

  1. Bruksrett til anvist plass på sjøen.
  2. Tilgang til strømuttak til ladning, verktøy og lys.
  3. Ved tilkobling av strøm, må kabel og koblinger være godkjent.
  4. Ved bruk av strøm over 24 timer, må det signeres avtale med båtforeningen og strømmåler etableres.

 

3. BÅTEIERS PLIKTER

  1. Det påhviler båteier å holde båtforeningen oppdatert med hensyn til opplysninger om båten med hensyn til fabrikat, type/modell, lengde, bredde. Ved båtbytte må endringer meddeles umiddelbart og før båten kan legges ut. Også opplysninger som adresse, telefonnummer, e-mail osv. skal holdes fortløpende oppdatert. Alt dette endres i HavneWeb av medlemmene selv.
  2. Båten skal fortøyes forsvarlig ved bruk av strekkavlastere og fendere, for å unngå unødig belastning på brygger og utriggere.
  3. Båten må fortøyes slik at ingen del av den (baugspryd eller pulpitt og lignende) stikker inn over bryggekant eller er til sjenanse for manøvrering i havna.
  4. Det er ikke lov å bruke fortøyningsdobber bak egen båt. Her må benyttes f.eks. synketau, for ikke å være til sjenanse for øvrig båttrafikk.
  5. All form for tildekking må følge båtens form.
  6. Båteieren plikter å medvirke til å holde god orden i havna. Der må ikke drives båtpuss som sjenerer øvrige brukere. Brygger og havneområder må heller ikke tilgrises med søppel eller oljesøl. Spillolje skal leveres på miljøstasjoner og det samme gjelder brukte batterier. Søppel tas med hjem. Alt som ikke er i bruk, skal fjernes fra brygger og opplagsplass.
  7. Største båtbredde, med tillegg av fendere, må ikke overskride båtplassens bredde. Styret kan kontrollmåle båter ved tvil om størrelse.
  8. Joller må legges på det sted styret anviser. Små joller som ikke overstiger båtplassens bredde, kan fortøyes på tvers akter dersom dette ikke er til hinder for annen ferdsel i havna.
  9. Båteier plikter å ta del i de dugnader som pålegges i havna. Dette gjelder også for de som har stilt sin plass til styrets disposisjon og som ikke er midlertidig utleid.
  10. Leietakerne i havnen godtar havnereglementet ved betaling av båtplass.
  11. Utrigger/fortøyingsbom mellom to båtplasser må brukes felles.

 

4. SERVICEBRYGGA

  1. All bruk av servicebryggen, utover 48 timer, må avklares med Havnesjef eller representant for styret i SBF.

Revidert sist 11. februar 2020