§ 1. NAVN


Foreningens navn er Saltnes båtforening Hundvåg.


§ 2. FORMÅL


Foreningens formål er å administrere og drive småbåthavn ved Kvitodden.


§ 3. MEDLEMSKAP


Personer som er bosatt i nærområdet ved Saltnes båthavn kan opptas som medlemmer ved beslutning i styret. Medlemskap og disponering av båtplass opphører ved varig adresseendring der bostedsbegrepet ikke lenger er oppfylt.

 

Medlemskap og disponering av båtplass er personlig og kan ikke overdras, fremleies, lånes bort eller omsettes. Medlemskap og disponering av båtplass kan overføres til ektefelle/registrert samboer eller barn i rett opp/nedadstigende rekkefølge når bostedsbegrepet for øvrig er oppfylt. Den tildelte plass skal være fast, men SBF's styre kan bytte om tildelt plass dersom dette er nødvendig for havnens utnyttelse. Styret kan etter eget tiltak leie ut disponible båtplasser. Slike låneplasser tilbys/tildeles basert på ansiennitet (på venteliste). Leiebeløpet skal i slike tilfeller i sin helhet tilfalle SBF. De som leier plasser midlertidig, plikter å ta del i de dugnader som knyttes opp mot den leide plassen i leieperioden. Der et medlem ikke benytter sin båtplass i løpet av 2 påfølgende sesonger og ikke varsler styret om at plassen ikke blir brukt, overtar båtforeningen v/styret disposisjonsretten og medlemmet overføres til ordinær venteliste, som ny søker. Medlemmer som frivillig gir fra seg båtplass, eller takker nei ved tildeling, settes på prioritert venteliste. Medlemmer som ønsker å benytte seg av prioritert rett til båtplass, må gi beskjed om dette til Styret innen 01.03. Deretter tildeles båtplasser fra ordinær venteliste. Styret kan i spesielle tilfeller fravike disse prinsipper.

 

Styret kan ekskludere et medlem når kontingent og havneavgift ikke er betalt innen fastsatt frist. Likeledes kan styret ekskludere et medlem som ikke følger reglement og anvisninger eller når det foreligger annen rimelig og saklig grunn. Slikt vedtak kan det ekskluderte medlem påklage til årsmøtet.

 

Et medlem som er skyldig kontingent og/eller havneavgift fra tidligere år, kan ikke på nytt tas opp som medlem i foreningen før skyldig kontingent og/eller avgift fra tidligere er betalt.


§ 4. PERSONVERN


Saltnes Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Saltnes Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Saltnes Båtforening.

§ 5. STYRET


Foreningens styre skal bestå av fem (5) til syv (7) medlemmer med to (2) varamedlemmer. Det er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.


Styret velges av årsmøtet for 2 – to – år av gangen mens leder velges for 1 – ett – år av gangen. På årsmøtet velges leder, kasserer og sekretær særskilt.  Styret konstituerer seg på første etterfølgende styremøte med nestleder og styremedlemmer.


Styret har ikke, uten vedtak i årsmøtet, anledning til å forplikte foreningen økonomisk ved et låneopptak for mer enn kr. 250.000,-.


Alle medlemmer plikter å ta styreverv om de blir valgt av årsmøtet, med mindre vedkommende har hatt styreverv ett av de siste to årene.


§ 6. ÅRSMØTET


Ordinært årsmøte avholdes for hvert kalenderår og innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 21 dagers varsel. Innkallingen skal skje skriftlig og/eller elektronisk og inneholde saksliste.


Dersom noen ønsker å sette fram forslag om saker som man ønsker skal behandles av årsmøtet, skal vedkommende sende slike forslag skriftlig/elektronisk til styret senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes.


Årsmøtet behandler;


1.       Godkjenning av innkallelse og saksliste

2.       Valg av møteleder og referent

3.       Valg av to representanter til undertegning av protokoll

4.       Årsberetning

5.       Revidert regnskap

6.       Fastsettelse av kontingent og avgift

7.       Innkomne forslag

8.       Valg av;

•Leder

•Styremedlemmer

•Varamedlemmer

•Revisorer

•Valgkomite


Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 20 % av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er varslet i innkallelsen.


I ordinært eller ekstraordinært årsmøte avgjøres sakene med alminnelig flertall.

§ 7. PLIKTARBEID


Ethvert medlem plikter i foreningens interesse å utføre dugnadsarbeid når styret, årsmøte eller medlemsmøte har bestemt at slikt arbeid skal utføres. Innkalling til dugnadsarbeid meddeles senest en uke før arbeidet skal utføres.


Dersom et medlem ikke møter fram til innkalt dugnadsarbeid eller ikke har rimelig grunn til ikke å møte opp, plikter vedkommende å betale dugnadsavgift til foreningen. Dugnadsplikten settes til en timesats og skal betales for det antall timer som tilsvarer varigheten av dugnadsarbeidet. Styret fastsetter timesatsen. Timesatsen informeres av styret ved innkalling til dugnad.


§ 8. HAVNEREGLEMENT


Saltnes Båtforening skal til enhver tid ha eget oppdatert havnereglement.  Reglementet og oppdateringer legges fram for årsmøtet for godkjenning. Se vedlegg 1. Havnereglement§ 9. ANSVARSFORHOLD


Saltnes båtforening har ikke ansvar for skade på medlemmenes båter. Ethvert medlem er ansvarlig for sin båt også når det gjelder fortøyning og vinteropplag. Medlemmet er også ansvarlig for den skade som han selv eller egen båt påfører andre, herunder båtforeningens eiendom. Alle medlemmer har plikt til å holde båten ansvarsforsikret og registrert etter gjeldende offentlige lover og bestemmelser.


§ 10. OPPLØSNING


Oppløsning av Saltnes Båtforening kan vedtas av et ordinært årsmøte der minst 2/3 av alle medlemmer møter og avgir stemme.  Ved en eventuell oppløsning av foreningen, selges foreningens eiendeler, og medlemmer med fast båtplass får sitt innskudd tilbakebetalt så langt salgsinntektene rekker. Eventuelt overskudd disponeres av årsmøtet som vedtar oppløsning – fortrinnsvis til et godt formål i nærområdet.


§ 11. LOVENDRING


Lovendring kan vedtas med 2/3 flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.


Vedtektene er vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 19. mai 1988 med endringer i generalforsamling henholdsvis 9. februar 1995, 18. november 1997, 25. februar 2003, 9. februar 2005, 27.februar.2007, 4. mars 2008, 24. mars 2009, 23. februar 2011, 2. februar 2012, 6. februar 2013, 18. februar 2014, 24. februar 2016, 22. februar 2017 og 7. februar 2018.