Havnereglement


 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
  • Båtplass tildeles av styret. Søknader tildeles etter ansiennitet.
  • Tildelt båtplass kan kun benyttes til egen båt. Styret kan forlange dokumentasjon om eierforholdet i form av kjøpekontrakt og/eller forsikringspapirer.
  • Medlem på venteliste (ordinær og prioritert) må ta tildelt båtplass i bruk snarest og senest innen 4 måneder, dersom ikke annet er avtalt med Styret. Blir ikke det gjort overtar Styret disposisjonsretten til plassen og medlemmet føres over til venteliste.
  • Styret skal fordele ledige båtplasser etter gjeldende retningslinjer.
  • I søknaden skal oppgis båtens lengde og bredde pluss plattform/daviter og lignende.
  • Båter kan kun ligge på land etter avtale på anvist plass. Ved lengre opplag må dette avtales med havnesjef/styret.
  • Båter som blir liggende på land utover ett år uten avtale, fjernes for eiers regning og risiko.
  • Ved lagring av båt/båttralle påløper en avgift vedtatt på årsmøtet.

 

 1. BÅTEIERS RETTIGHETER
  • Bruksrett til anvist plass på vannet.
  • Bruksrett til anvist opplagsplass.
  • Båteier bør/kan kjøpe seg inn i tilliggende eksisterende utriggere.
  • Tilgang til strømuttak til lading, verktøy og lys. Ved tilkobling over 24 timer, avtales leiepris v/styret. (Kun der det er strømmåler som bekostes av båteier.) Kabel og koblinger må være godkjent.

 

 1. BÅTEIERS PLIKTER
  • Det påhviler båteier å holde båtforeningen oppdatert med hensyn til opplysninger om båten med hensyn til fabrikat, type/modell, lengde, bredde, registreringsnummer og forsikringsselskap/polisenummer. Ved båtbytte må endringer meddeles umiddelbart og før båten kan legges ut. Også opplysninger som adresse, telefonnummer, e-mail osv. skal holdes fortløpende oppdatert.
  • Båten skal fortøyes med tauverk som er tilpasset båtens størrelse og minst 2 stk. gummi strekkavlastere mot land/brygge. Det skal alltid benyttes fendere, og båten må fortøyes slik at ingen del av den (baugspryd eller pulpitt og lignende) stikker inn over bryggekant eller er til sjenanse for manøvrering i havna. Det er ikke lov å bruke fortøyningsdobber bak egen båt. Her må benyttes f. eks. synketau, for ikke å være til sjenanse for øvrig båttrafikk.
  • Båteieren plikter å medvirke til å holde god orden i havna. Der må ikke drives båtpuss som sjenerer øvrige brukere. Brygger og havneområder må heller ikke tilgrises med søppel eller oljesøl. Spillolje skal leveres på miljøstasjoner og det samme gjelder brukte batterier. Søppel tas med hjem. Alt som ikke er i bruk skal fjernes fra brygger og opplagsplass.
  • Største båtbredde, med tillegg av fendere, må ikke overskride båtplassens bredde. Styret kan kontrollmåle båter ved tvil om størrelse.
  • Joller må legges på det sted styret anviser. Små joller som ikke overstiger båtplassens bredde kan fortøyes på tvers akter dersom dette ikke er til hinder for annen ferdsel i havna.
  • Båteier plikter å ta de dugnader som pålegges i havna. Dette gjelder også for de som har stilt sin plass til styrets disposisjon og som ikke er midlertidig utleid.
  • Leietakerne i havnen godtar havnereglementet ved betaling av båtplass.
  • Utrigger/fortøyingsbom mellom to båtplasser må brukes felles. Ikke mulighet til å nekte nabo å fortøye båter selv som en eier utrigger/fortøyingsbom.

 

 1. GJESTEBRYGGA
  • All bruk av gjestebryggen, utover 48 timer, må avklares med Havnesjef eller representant for styret i SBF.

Revidert sist 24. februar 2016